Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:15】

【2019年07月18日】联盟-FG运载火箭组装完毕,即将装运至发射场。

任务报道页面:Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射

更多图片信息参见
Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册;1】 

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:2】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:3】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:4】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:5】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:6】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:7】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:8】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:9】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:10】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:11】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:12】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:13】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:14】

 

发表评论

电子邮件地址不会被公开。